Przegląd techniczny

 

Przegląd techniczny obiektów budowlanych

Czym są przeglądy obiektów budowlanych?

Polskie Prawo budowlane w Art.  62., którego pełny tytuł brzmi „Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów”, szczegółowo przedstawia, jakie i co ile przeglądy należy wykonywać. Przepisy te mają na celu zwrócenie naszej uwagi na pogarszający się stan naszego obiektu. Często tylko specjalista może rzetelnie ocenić negatywne zmiany zachodzące w budynku.

Czynniki atmosferyczne i zjawiska fizyczne wpływają na jakość materiałów budowlanych, dlatego niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego obiektu, który nie dopuści do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Kto jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie obiektu?

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych przeprowadzane są przez specjalistów posiadających specjalne uprawnienia. Jednak okresowe przeglądy są zlecane przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym. Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub zarządca ma obowiązek poddawać obiekty budowlane okresowym kontrolom (art.62 ust. 1).

Rodzaje kontroli, które powinien zapewnić właściciel lub zarządca obiektu

Wspomniane przepisy prawa budowlanego nie tylko wskazują, kto powinien zadbać o kontrole okresowe budynków. Dokładnie wymieniają one, jakie kontrole mają być przeprowadzone i w jakich odstępach czasu. W ten sposób obowiązek ich zlecania i konsekwencje wyciągane w związku z brakiem badań są bezdyskusyjne.

 

Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz w roku

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

Co najmniej raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. elementów budynku, budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych, spalinowych),
  4. instalacji gazowych.

 

W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², kontrola o której mowa powyżej powinna być przeprowadzona co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

 

Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz na pięć lat

 

Co najmniej raz na 5 lat okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu:

  1. stanu technicznego obiektu,
  2. przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
  3. estetyki obiektu budowlanego,
  4. estetyki otoczenia obiektu budowlanego,
  5. instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej

 

Zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, Kontrola ta powinna obejmować badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W zakresie elektrycznym obiekt, w zależności od posiadanych urządzeń i przeznaczenia powinien posiadać m.in. roczny przegląd wraz z pomiarami części instalacji w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza, roczny przegląd i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz sprawdzenie głównego wyłącznika prądu ppoż., pomiary oświetlenia ogólnego, sprawdzenie i pomiarów elektronarzędzi, termowizję instalacji elektrycznej.

 

Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu

 

Przegląd obiektów budowlanych należy przeprowadzić bezwzględnie w sytuacji, kiedy mogło dojść do uszkodzenia jego konstrukcji. Art. 61 pkt 2 dokładnie wymienia większość z tych przypadków. Chodzi przede wszystkim o wyjątkowe czynniki atmosferyczne takie jak wichury, podtopienia czy pożary. Należy sprawdzić, czy w  wyniku tych czynników nie doszło do uszkodzeń, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

 

Kontrola stanu technicznego kotłów

 

Ten rodzaj kontroli ma na celu zbadanie efektywności kotłów centralnego ogrzewania. Wykonywana jest okresowo, przepisy określają częstotliwość biorąc pod uwagę moc kotła i rodzaj paliwa.

 

Jednorazowa kontrola instalacji grzewczej z kotłem

 

W obiektach dysponujących instalacją grzewczą starszą niż piętnaście lat należy przeprowadzić kontrolę jego sprawność. To jednorazowe badanie, które nie jest bezpośrednio związane z kontrolą stanu technicznego kotłów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeprowadzać je razem.

 

Kontrola urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji

 

Co najmniej raz na pięć lat wykonywany jest przegląd instalacji w systemach klimatyzacji. To badanie polega głównie na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń. Badana jest także ich wielkość w stosunku do potrzeb użytkowych obiektu, ale tylko w większych instalacjach.

 

Kontrola sprzętów i systemów przeciwpożarowych

 

Systemy, które służą bezpieczeństwu pożarowemu budynku, w tym m.in. systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiające, a także instalacje tryskaczowe oraz infrastruktura gaśnicza w postaci hydrantów przeciwpożarowych podlegają regulacjom zapisanym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Według przepisów rozporządzenia wszystkie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze muszą być sprawdzane na zasadach opisanych w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz podanych przez producenta urządzenia. Kontrole ich stanu nie mogą być jednak rzadsze niż raz w roku.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter